நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - திருமழிசைப்பிரான் அருளிச்செய்த திருச்சந்த விருத்தம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
திருமழிசைப்பிரான் அருளிச்செய்த திருச்சந்த விருத்தம் - Naalaayira Divya Prabandham - நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - Vaishnava Literature's - வைணவ இலக்கியங்கள் - Religion Literature's - சமய  இலக்கியங்கள் - வல்லரே, னல்லையே, தன்றியும், வேண்டுமே, நாயினேன், காலநேமி, நெஞ்சமே, ணைக்கிடந்த, தன்னுளேதி, நின்றதே, ஒன்றிரண்டு, யாவர்காண, பெற்றியோய், டந்தையுள்கி, புண்டரீக, ஆதியான, சங்குதண்டு, வில்லும்வாளு, எத்திறத்து, பின்னைகேள்வ, டந்தமாலு, யல்லையே, தண்டுழாய, ரங்கமே, நீர்மைநின்கண், தேவதேவ, வெற்பெடுத்து, ஐந்துமைந்து, மல்லையே, நின்னை, திருச்சந்த, நாகமேந்து, கண்ணனே, பிள்ளையாய், வென்றிகொண்ட, சென்றுகொன்று, டம்பயின்ற, தண்டுழாய், லங்கைகட்ட, பொய்கைவாய், ரங்கமேய, மாசொலே, நாடுபெற்ற, மந்தணீர, நீர்மையே, லர்க்கிழத்தி, ஆதிதேவ, உன்னபாத, பாடகத்து, மாகுமே, வைத்தசிந்தை, தெய்வம்நான்ம, நாளுலப்ப, தேனுகன், வல்லர்வான, லாகுமே, திப்பனே, நின்னலாலொர், பெறற்கரிய, நின்னபாத, ணங்கிவாழ்த்தென், வண்ணனே, சேருமார்ப, வரம்பிலாத, றுத்துவந்து, றைஞ்சிநின்ற, ரைக்கிலே, தீர்த்ததேவ, மாயமென்ன, முன்னெலாம், தீவினைகள், காலனோடு, வக்கரன்க, ரம்மவை, றந்திலேன், நெஞ்சுளே, தோள்களைத்து, ணித்தநாள், முத்திறத்து, வண்ணமே, ஒன்றிநின்று, சென்றுசென்று, ளந்தபாத, படைத்தடைத்த, வாதிநீ, நின்மலா, வானவர்க்கு, வல்லனே, மாயினாய், யாயனாய, லாயசீர், நீதியான, தடங்குகின்ற, தன்மைபோல், ரைத்தெழுந், டங்கடல், ரைத்தெழும், தரங்கவெண்த, வார்புனல், மாகமேந்து, வேறுவேறு, ரைந்துமைந்து, நான்குமாய், விருத்தம், உலகுதன்னை, வைத்தெடுத்த, மைந்துமாய், ஞானமாகி, மூன்றுமூர்த்தி, நின்றியங்கு, நின்றவாதி, மொன்றுமாகி, மைந்துமாகி, நின்னுளேபி, றந்திறந்து, திற்கிடந்து, டைத்தடக்கை, தேனுலாவு, மேந்தினாய், டல்கிடந்த, மண்ணலே, கீர்த்தியாய், பத்தர்சித்தம், ளந்துகொண்ட, மன்னுசீர், மின்றியே, ரந்துரந்த, மீதுபோய், வேதநாவர், லங்கலாய், யாதலால், மாலையாய், டங்குகின்ற, நின்னுளேய, நிற்பவும், திரிபவும், யின்றவாதி, வேதநான்கு, யாதலால, வேலைநீர், பௌவநீர, லாதபோகம், மூர்த்தியாய், வண்ணானாய

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰ ௩௧