பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - எட்டாம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
எட்டாம் தந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - Panniru Thirumurai - பன்னிரு திருமுறை - Shaiva Literature's - சைவ இலக்கியங்கள் - துரியம், தத்துவ, தன்னில், அறிவுஅறி, நனவில், கேவலம், மாகும், சாக்கிரா, சுழுத்தி, அறிவார், மேவும், சாக்கிர, தத்துவம், தொந்தத், சாக்கிரம், வேதாந்த, காணும், தற்பதம், அறியார், ஐந்தும், தொம்பதம், நனவாதி, நின்று, அதீதம், துரியத்து, மாமாயை, ஆகின்ற, அறியும், மன்னும், பின்னை, அவத்தை, சித்தாந்த, எல்லாம், பரதுரி, மூன்றும், மாயையும், அருளால், பரம்பர, துரியமே, பதிபசு, அறிவறி, ஆனந்தம், அந்தமும், சித்தாந்தம், அப்பால், மூன்று, சுத்தமே, பாசமும், சிவமும், காட்டும், பற்றறப், அசிபதம், காரணம், அறிவான், அவத்தையில், மறைந்தது, மெய்கலந், வேதாந்தம், அறிந்தபின், முன்னை, சுத்தம், பேதமும், சிவகதி, ஒன்பான், அறிந்து, வாகுமே, சீர்நந்தி, அருளும், விளக்கது, அறிவுடை, அப்பும், அனலும், சிவானந்த, பேரருள், நந்தியை, அறிந்த, செய்து, நாதமும், காமியம், துரியத்துத், தான்அவ, செய்யும், துரியமும், ஒன்றுண்டு, அத்தன், ஆன்மாவும், எய்தும், வடிவென்று, சாந்தமே, சென்று, ஆறாறுக்கு, தன்னினில், ஐம்மலத், தூயனல், அவ்வழி, நித்தம், தாந்தமே, சித்தம், தூய்மணி, தந்திரம், அந்தக், சார்ந்தவர், தானாகி, னாகும், வேண்டாம், இரண்டும், தற்பரன், முத்திரை, எட்டும், கைகலந், செயலற், வேறுசெய், யாகுமே, மறைத்தது, ஆயிடும், அவமும், உண்மைக், ளானலன், பயிலப், விட்டார், திருந்தினர், காரியம், உயிரிச்சை, எய்தினர், பரமாம், ஐஐந்து, மூன்றுள, சதாசிவம், பதியும், ஐஐந்தும், சொல்லறும், காலமும், உன்னார், புரியட், நின்மல, அதீதத், மாயையில், துரியத்தில், அதீதத்து, ஏய்ந்த, ஆவயின், அதீதத்துள், வல்வினை, ஈதென்று, அறியாது, தீதத்தில், வாய்நின்ற, அறிகின்ற, ஒன்றும், வேறாய், ஐம்மலம், நான்கும், நாலேழ், சிந்தை, தானாம், தலைஅடி, அடங்கிடும், கடந்து, சிவமாய், அடியார், அருள்செய்தான், அத்தத்தில், சிவனுடன், அறிவிலோன், நம்பிய, வாக்கியம், சத்தியின், ஞானத்து, தன்பணி, கற்பனை, அகன்று, போதாந்த, மூன்றினில், ஒருங்கிய, மில்லை, யாரும், வாரில்லை, உண்மையே, மந்திரம், புனிதனை, உள்ளம், கலாந்தம், இருந்தும், அறிவுக்கு, பற்றில், தோன்றுமே, தான்என்று, படைப்பாதி, யாகிநின், ஞானிகள், செம்பொருள், அறியகி, பொய்கலந், பராபரன், சிவமாம், குறிஅறி, யாதவர், யறுமின்கள், பெத்தமும், பேர்நந்தி, மெய்த்த, மேதினி, மண்டலம், மனமும், வாயுவும், அதனால், நிற்பது, பிறப்பிலி, வியோமம், சிவமாதல், கிரியை, நந்தியே, நனவாம், கனவாம், எய்யும், கழுத்தி, பொய்கண்ட, நிற்கும், பசுக்கள், மற்றது, எழுந்து, இதயத்து, அரன்அரு, தற்பரம், முத்தியே, காயத்தில், உடம்பே, பொருந்தும், கட்டிய, அற்றது, சூக்கம், கழிகின்ற, முடிகின்ற, அறிகிலர், அண்டமும், தானாய், நின்றவன், மலம்குணம், மந்திர, இல்லையே, எழுகின்ற, கைகண்ட, அறிந்திலேன், உருவாய், உபசாந்தம், பராநந்தி, பரம்சிவன், மாநந்தி, சிவதுரி, மாய்நிற்கும், அறிவாம், யத்தில், மூன்றில், விந்து, பிரமன், நின்றான், ஒன்றாய், வாய்ந்த, சதாசிவன், தானும், அந்தம், உருத்திரன், பொன்னணி, தன்னின், சாந்தி, பராபரம், சேதனன், சகலத்து, தத்துவந், பிரளயா, அறியாத, பிரானை, சத்தியும், மலக்கலப், சிந்தையை, மும்மலம், கேவலத், சத்தாதி, அசுத்தம், பரசிவன், பராவத்தை, கனவும், முத்தியும், சகலத்தில், சுத்தத்தில், நோக்கும், அறிவது

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰