பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - இரண்டாம் பகுதி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - இரண்டாம் பகுதி - பன்னிரண்டாம் திருமுறை - திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் - Panniru Thirumurai - பன்னிரு திருமுறை - Shaiva Literature's - சைவ இலக்கியங்கள் - பெரும், பணிந்து, சென்று, கொண்டு, தொண்டர், எல்லாம், தொழுது, எழுந்து, போற்றி, பிள்ளையார், அணைந்து, கோயில், போந்து, அணைந்தார், என்பார், வணங்கி, நின்று, முன்பு, அமர்ந்து, புக்கு, திருத், பொருள், எடுத்து, வேந்தர், இழிந்து, சிவிகை, என்றார், நோக்கி, திருப், செய்து, இறைஞ்சி, வந்தார், அன்பர், சம்பந்தர், அருளும், மன்னும், பெற்று, மகிழ்ந்து, என்னும், திருப்பதிகம், இருந்த, முத்தின், மன்னன், திருக், கேட்டு, தாமும், பொங்கு, உற்றார், எங்கும், திருத்தொண்டர், சூழ்ந்து, வெப்பு, பதிகம், செல்வார், மேவும், சாத்தி, வண்ணம், அருளிச், உள்ளோர், அங்கண், மருங்கு, செழும், குழாம், என்றான், வள்ளலார், புறத்து, தென்னவன், செய்தார், மன்னவன், சடையார், யாவரும், புக்கார், பொழில், பிறவும், நிறைந்த, அருளிப், வெள்ளம், தாழ்ந்து, அமர்ந்த, அணைந்த, உணர்வு, பின்னும், தங்கள், உரைத்த, செய்கை, இருந்தார், இறைவர், கவுணியர், அணிந்த, பெருகும், எய்தும், செல்லும், வாய்மை, நின்றார், சிறப்பு, தொழில், விரகர், எடுத்த, திருஞான, இறைஞ்சிப், வாதில், உள்ளம், எழுந்த, தொண்டருடன், வணங்கிப், மெய்ப், காப்பு, செங்கண், சென்னி, போற்றும், பெருகு, சிந்தை, பொழுது, மீண்டு, பலவும், மகிழ்ச்சி, வாயில், மல்கிய, மீனவன், திருமணம், பொங்கி, போலும், விளக்கு, அணைவார், ஆலவாய், அருகர், பெருமான், தீங்கு, சென்றார், யாவையும், மொழிந்து, நெடும், செங்கை, மகிழ்ந்த, கொண்டார், மலர்க், மன்னர், பாங்கு, விழுந்து, புத்தன், போற்றிப், தன்னில், தலைவர், சார்ந்தார், தொறும், பிரான், நாட்டு, குவித்து, புகழ்ப், மறையோர், வீற்று, தகையார், செல்வர், செய்யும், மெய்ம்மை, என்றனர், திங்கள், ஆற்றில், பாடினார், என்பது, வந்தான், உண்டார், மன்னிய, நீங்கி, போற்றிச், முனிவர், எழுந்தது, அணிந்தார், சேர்ந்தார், அந்தமில், அருளினார், கொள்ளும், முடியார், கலந்து, புரிந்து, அன்பால், போதில், பான்மை, கண்டார், எழுவார், காஞ்சி, வீழ்ந்து, விளங்க, போன்று, கையில், கரையில், வணிகர், நீடும், திருவாயில், காணும், ஒற்றியூர், முன்னம், திருந்து, கோபுரம், வேந்தன், இன்பம், வென்று, பதிகள், கடந்து, நாளில், மங்கலம், அருளால், மாளிகை, நீற்று, காதலினால், நம்பர், தோறும், மிக்கு, தமக்கு, அடியார், செய்வார், முத்து, அணையும், சாரும், புரவலனார், அப்பர், பணிந்தார், சுற்றம், காவலர், வீழ்ந்தார், நம்பாண்டார், வேதியர், கொள்ளப், செய்வது, பொருந்து, பெறும், துகில், கொள்வார், தமிழின், சேர்ந்து, பின்பு, பெற்றுப், பந்தர், நிரைத்து, எடுத்துப், புனைந்து, அமரும், இருந்து, இறைவன், அணிந்து, போற்று, புறம்பு, தம்பிரான், மெய்த், புகழ்த், புகுந்து, புனிதர், தோணியில், அளித்த, சூழ்ந்த, அன்பின், பதியில், தெளிந்து, அமர்ந்தார், மைந்தர், எடுத்துக், குலச்சிறையார், யாரும், புண்ணிய, மடத்தில், கொழுந்து, முன்னர், அண்ணல், தென்னர், சூழும், அந்தணர், பெற்றார், எல்லையில், என்னப், பிள்ளையார்க்கு, மாற்றம், கொற்றவன், அழிந்து, மெய்ந், அருளித், திருக்கையால், அண்ணலார், ஒன்றும், தென்னன், ஏத்தும், மருவிய, திறத்து, விட்டு, அகன்று, அமுதம், திருமுன்பு, திருவளர், இறைஞ்சிச், வேண்டும், விருப்பினால், அளித்து, மறைகள், பதிகங்கள், அமர்வார், பரந்து, நீக்கி, சின்னம், நிலைமை, இறைஞ்ச, கருத்து, சிறப்பின், உங்கள், முற்றும், உம்பர், உயர்ந்த, ஆர்ப்பு, அவரும், போந்தார், உறையும், எய்திப், செவ்வி, மாதவர், போற்றிக், பண்பினால், தம்பம், சொன்னான், திகழும், ஆற்றால், தாதையார், முழுதும், செப்பி, திருக்கடைக், காட்சி, எனினும், விரிந்த, வெம்மை, சண்பையர், காப்புச், பொருந்த, பாடிப், திருப்பதிக, செம்பொன், திருக்காளத்தி, அப்பதியில், தொல்லை, மயிர்ப், முறையும், மற்றும், மலர்ச், எய்தித், பாண்டி, நிறைந்து, தம்பால், எங்கணும், சுடர்த், அல்குல், விசும்பு, சிவநேசர், நோக்கிப், வணிகரும், ஓங்கிய, சுண்ணம், விளங்கும், என்றலும், நின்றும், மகிழ்ந்தார், விண்ணப்பம், நீர்மை, தலைவன், இசைத்து, வரம்பு, ஒழிந்து, தாழ்ந்தார், காதலின், அஞ்சலி, நல்லூர், மலர்ந்த, மிக்கார், ஓங்கும், உருகிய, அணைவுற்றார், சீரின், அமைச்சனாரும், பொங்கும், நோக்கித், புக்குப், முன்னே, தொடர்ந்து, சேர்ந்த, வாழ்ந்து, துன்னிய, பொங்கிய, முத்தி, சின்னங்கள், உள்ளவாறு, மற்றவர், ஒழுக்கம், தானும், பற்றும், சாம்பல், வாழும், அர்ச்சனை, தொடர்ந்த, அறியும், என்றதாம், பூந்தராய், அடுத்த, தொடுத்த, ஆயினும், அவர்க்கு, வார்த்தை, ஆற்றின், முத்தமிழ், ஏட்டினைக், செல்வம், முலையாள், மூதூர், நீங்கள், என்றும், சீர்த், திருமேனி, முக்கண், அச்சம், அடிகள், வணங்கப், பொங்கிப், இறைஞ்சினார், சிறந்து, இன்னவாறு, நீரில், விளங்கு, வாழ்த்து, கண்டர், புகலிப், வாகீசர், நிகரில், உடம்பு, வேற்று, குவித்த, பொருளின், உவந்து, கொடுத்து, அருளினால், தில்லை, கோயிலை, இருந்தவர், புளகங்கள், தெள்ளு, மனத்து, மடவார், அதிசயம், கோயிலின், புளகம், விளைவு, திசையில், செம்மலார், வெள்ளத்தில், பிள்ளையாரும், செக்கர், சொன்னார், தோன்றுதலும், குழாத்தொடும், வெப்பை, நோக்கால், அணையச், கபாலீச்சரத்து, நோக்கம், உய்க்கும், ஏனையோர், புகரில், தீயினில், கூந்தல், நீர்ப், சுற்றமும், நிதிக், என்பொடு, பொலிவு, பாட்டினில், மெய்த்த, சடங்கு, ஒழிந்த, மணத்தின், தெய்வக், தொங்கல், மறையவரும், நக்கர், புகலியில், ஒழுங்கு, மாடத்து, மெய்ம், கூத்தர், சேடியர், அதனால், செவியின், வணங்கித், தீரும், வருவார், காளத்தி, கொள்ளச், திருமால், இலாதார், சூடினார், முகிழ்ப்ப, பணிகின்றார், அதனில், சார்ந்து, வேட்கை, கானும், இட்டார், பொழிந்து, வந்தவர், வனப்பு, இன்புறு, புணர்ந்து, பெற்றவர், மேலும், உண்டவர், காட்டி, நீற்றின், நெஞ்சு, தேவர்கள், இப்பொழுது, சேவடிக், செல்லப், மருவும், திருமகனார், விடும், குண்டர், மேலோர், பன்னிரண்டு, உற்றது, எதிர்ந்து, சிறிது, வைத்தார், தவத்தால், இருதயர், கருணைத், துன்பம், அடைந்து, எழுந்தன, தேவியார், மெய்க், பொங்கப், பாய்ந்து, பயிலும், அருளிற்று, அமணரும், அணையத், கையினால், செற்றவர், திருப்பாதம், மன்னவர், பெருகி, தொழும், மறையவர், போல்வார், புகலியர், பங்கயச், சீர்ப், தேவியாரும், நோக்கிக், குழைத்த, அற்புதம், தம்மைக், என்னத், மங்கையர்க்கு, புகழ்ந்து, யாமும், அருளிய, உள்ளார், சேரும், நெறியே, பொன்னி, எய்திய, விருப்புடன், மன்னினார், எம்பிரான், வேண்டி, உணர்ந்து, பிரியாத, வென்றி, அருமறை, புத்தர், எங்கள், மிசைப், நடுங்கி, முறையால், மருண்டு, தொடங்கி, வெற்றி, நாயகர், நேர்ந்து, வணங்கிச், அறிந்த, மன்னனும், உள்ளத்து, தோற்றவர், விருப்பின், அடியார்கள், மந்திரியார், தாங்கள், கழுவில், இரண்டு, நீரும், விரைந்து, புரிந்த, உடையவர், இப்படியால், பருவம், மகளிர், மன்னவனும், காட்டு, காதலுடன், நுதலான், மயங்கி, கொன்றையார், வேள்வி, கொடியார், சொல்லுவார், பரமனார், என்பதும், கூற்று, இன்மையில், குலச்சிறையாரும், உணர்வும், அருளிக், நோக்கிச், மார்பர், மலர்ப், வணங்கினார், சிவனார், வடதிசை, சண்பைப், சிவிகையின், செந்தமிழ், மாலைகள், செயும்

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧