பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - முதல் பகுதி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - முதல் பகுதி - பன்னிரண்டாம் திருமுறை - திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் - Panniru Thirumurai - பன்னிரு திருமுறை - Shaiva Literature's - சைவ இலக்கியங்கள் - பணிந்து, கொண்டு, சென்று, எழுந்து, பெரும், கோயில், அணைந்து, தொழுது, போற்றி, நின்று, பிள்ளையார், வணங்கி, போந்து, தொண்டர், எங்கும், எல்லாம், இறைஞ்சி, மருங்கு, செய்து, அணைந்தார், திருத், பதிகம், தாழ்ந்து, அருளும், சிந்தை, திருக், அமர்ந்து, பிரான், பொங்கு, பெருகு, மகிழ்ந்து, மேவும், முன்பு, எடுத்து, சம்பந்தர், நாளில், சிவிகை, தாமும், திருப்பதிகம், புக்கு, புக்கார், இருந்த, நோக்கி, மன்னும், சாத்தி, காதலில், பாடினார், அருளிச், முத்தின், கடந்து, செல்வார், செய்வார், வாயில், பொருள், பலவும், என்றார், கேட்டு, அங்கண், வேந்தர், பெருமான், நிறைந்த, கவுணியர், இருந்தார், பாடிப், சூழ்ந்து, குழாம், சேர்ந்தார், மாளிகை, வந்தார், அந்தணர், திருப், செய்தார், அமர்ந்த, கும்பிட்டு, தலைவர், செந்தமிழ், போற்றிப், புறத்து, வணங்கிப், அடியார், போந்தார், பெருமை, இழிந்து, நம்பர், சடையார், வள்ளலார், அகன்று, மறையோர், அருளால், தங்கள், பொழில், குவித்து, என்பார், நெடும், இறைவர், திருப்பதி, பதிகள், எடுத்த, அணைந்த, ஏத்திப், செழும், அணையும், அருளினார், மகிழ்ந்த, பொன்னி, அருளிய, வேதியர், மகிழ்ச்சி, வீற்று, மறையவர், வாய்மை, திருத்தொண்டர், தில்லை, அணைந்தனர், அணிந்த, திங்கள், எய்தும், எய்தினார், சூழ்ந்த, அங்கணர், மன்னிய, அமர்ந்தார், போற்றும், வெள்ளம், கலந்து, செங்கண், தன்னில், சென்றார், மூதூர், திருத்தோணி, விளங்கு, கோபுரம், மாலைகள், இசைத்தார், ஏத்தும், அரத்துறை, உள்ளம், மொழிந்து, அணைவார், பெறும், அளித்த, பொங்கி, வேண்டும், செங்கை, குளிர், நாளும், என்னும், அண்டர், உண்டார், புறம்பு, கொள்ளும், காப்பு, அப்பதி, பரவும், முன்றில், வாக்கின், பாடும், நின்றார், மன்னர், புகலிப், பெருகும், விரைந்து, விரகர், வண்ணம், தென்னவன், ஓங்கும், பெற்று, நாடும், அவர்கள், சென்னி, மெய்ப், தொல்லை, கண்டர், புகலூர், புனைந்து, அருளித், பாங்கு, விருப்பொடு, ஆர்வம், போற்றித், கொண்டார், கோயில்கள், பிறவும், மலர்ச், தம்பிரான், திருவாயில், பொழுது, நித்திலச், பதிகத், சிறப்பித்து, திருஞான, போற்றிக், தொறும், தமிழ்ப், பணிந்தார், மறைகள், கருத்து, எழுந்த, சிறப்பு, காட்டு, விளங்கும், பெருகிய, விழுந்து, முதல்வர், வீழ்ந்து, அன்பால், மீண்டும், யாரும், சிறுத், தாங்கள், நாட்டு, வேணியர், பதிகங்கள், அடிகள், வைகும், நாவினுக்கு, ஆர்த்தன, மீண்டு, அந்தணர்கள், பொலிவு, தொழுதே, அன்பொடு, புகுந்து, அளித்து, மலர்ப், ஆர்ந்த, அன்பர், திருக்கடைக், ஞானத்து, துதித்து, ஏத்தித், பெரும்பாணர், முத்தமிழ், என்றும், சுருதி, பரவிப், அளவில், போற்றுவார், சார்ந்தார், அணிந்தார், நினைந்து, காப்புச், காழியர், தமிழ்த், புரிந்து, சேவடிக், தமிழ்ச், நின்றும், இன்பம், வணங்கித், உருகிய, தாவில், உருகும், இறைஞ்சிப், ஆளுடைய, காதலினால், தொழில், போனகர், எய்திப், விசும்பு, மிக்கார், சடங்கு, செல்வர், தொண்டருடன், காதலின், முனிவர், விடையவர், தானும், பணியும், விட்டு, சண்பையர், சிறப்பின், போதில், உற்றார், மலர்ந்து, தானங்கள், மன்னவன், உரைத்து, கோயிலை, உறையும், ஓங்கிய, பதிகமும், பாடிக், மேவினார், நிறைந்து, நீடும், எழுந்தார், செய்யும், அவர்க்கு, மெய்ம், சீர்த், அணிந்தவர், ஒப்பில், அண்ணலார், அரசும், பொங்கிய, தாதையார், ஆயிரம், எண்ணில், உயிரும், சேர்ந்து, ஏகினார், பெற்றார், மெய்த், திருந்து, காதலால், திருச், தலைவனார், அடியாருடன், வாழும், பதியும், போற்றிச், விருப்புடன், நாவுக்கு, கண்டார், மடத்தில், பாயும், நகரில், மருவும், கண்டோம், ஆலவாய், மேலும், திருவாரூர், அருமறைப், அஞ்சலி, கும்பிடும், காவலர், போய்த், கரும்பு, ஆர்ப்ப, செய்யப், விருந்து, மற்றும், அருளினால், தன்மையில், நீங்கி, சூழும், பதிகத்து, வந்தான், ஆர்த்தனர், வாழ்ந்து, வணங்கிக், இன்புற்று, பின்னும், அமரும், திசையும், நீற்று, எடுத்துப், இறைஞ்ச, என்னத், வாழ்வு, உம்பர், பொருவில், மெய்ம்மை, வானவர், செம்மை, நண்ணினார், இசைந்து, தொழும், புரிந்தார், இசையும், உலகும், தொடுத்த, நின்றே, சிவபெருமான், முன்னே, மலர்க், இன்னிசை, வியப்பு, அனைத்தும், விருப்பினால், முடியார், தாழ்ந்தார், புகலியார், பேணும், நிரைத்து, உணர்வு, பெற்றுப், சிலம்பு, தம்மைப், நெடிது, பந்தர், செப்பரும், பொழிந்து, வென்றி, மன்றுள், எல்லையில், வணங்கியே, அண்ணல், அந்தம், நயந்து, அப்பதியில், செல்வம், அன்பர்கள், நிலவும், கண்ணீர், சுரந்து, அலம்பு, துதைந்த, புனிதர், மாந்தர், திருமேனி, துறையினில், மல்லல், குடியில், குன்றம், அடைந்தார், சிந்தையில், அறிந்து, மறையவனார், மற்றவர், மாதவர், போய்ப், புரிந்த, தீங்கு, ஒன்றும், பிள்ளை, பிள்ளையாரும், அமர்கின்ற, உடையார், சூடும், நோக்கிப், அருளுவார், சின்னம், அருமறை, செய்கை, எங்கள், தொடர்ந்து, மேன்மை, அளிக்கும், உள்புக்கு, பொன்னித், அவரும், கையில், நீர்ப், நித்தில, அளித்தார், இன்புற, வேள்வி, புகுந்தார், எய்தக், அடிசில், அயனுக்கு, நாயகர், வெயில், அமைத்து, நெறியில், நடந்து, உள்ளத்து, அணைகின்றார், பாங்கர், சிறப்ப, தொடர்ந்த, வைப்பு, தலைமேல், பரவியே, புக்குப், கூப்பி, தம்பால், சிறையார், வாழ்த்து, மாளிகையின், நெருங்கி, தொண்டு, புகழ்த், கொன்றை, பாடுவார், எய்திச், ஆதியார், பெருக்கும், முறைமை, புளகம், முகில், நோக்கித், அலங்கரித்து, செல்லும், தொண்டரோடு, விருப்பால், பாடித், களிப்ப, விடையார், முதலான, உற்றது, கொற்றவன், அதனால், அந்நாள், திருமுன்பு, தொண்டர்கள், கொடுத்து, திருப்பதிக, பணிந்தே, விளங்கிய, நக்கர், தயங்கு, அணைந்தது, தொழுதார், திருப்பதிகத்து, அருளப், தோரணம், தொடும், கொண்டே, வருவார், சீர்ப், யாழ்ப், தமிழின், பதியில், சுடர்க், தழைத்து, கிளர்ந்த, சிரபுரத்து, அரனார், சிரபுரச், வாயிலின், விமலர், கொழுந்து, யாழில், இருவர், பதியினில், வேந்தரும், மறையோர்கள், துதித்துப், நிகழும், உரைப்பார், வழக்கம், சித்தம், கருத்தில், மழபாடி, விளம்பி, அஞ்சொல், முழங்க, மெய்த்தவர், புகலிக், சிவனார், உரித்தார், சிறப்பத், தொண்டரோடும், அத்திரு, கூடும், கும்பிட, திருநாவுக்கு, உறைந்தார், முழுதும், பாணனார், அசைவில், முக்கண், யாவையும், மெய்ப்படு, பரவுவார், பயிலும், விட்டார், இமையவர், யானும், முருகனார், புற்றிடம், அரசரும், சிரபுர, சொன்னார், தளர்ந்து, துயிலும், ஒழுகும், தவத்தோர், கின்றார், செக்கர், அன்பருடன், கணபதீச், கேட்டுத், விரவிய, நிலத்து, இருந்தனர், தேவியாரும், பாண்டிமா, பாண்டி, இருவரும், மானியார், தம்மில், என்றான், தேவியார், கண்டனம், வஞ்சனை, காணார், மாநகர், விண்ணப்பம், இழிந்த, வாகீசர், திருமறைக், மறைக்காடு, படியின், செப்பும், நீங்கிக், வணங்கிச், துறையுள், செல்வக், கண்டம், பரிசனங்கள், பிறங்கல், விரவும், தொழுவார், மறுகின், புகழ்ச், விருப்பு, இருதயர், நங்கள், மேதினி, மார்பர், திருநீற்று, எய்தித், மாற்றம், சிவிகையின், மூன்றும், சோற்றுத், அப்பர், கங்குல், முடிவில், கமழும், உமக்கு, மன்றல், வீரட்டம், தாங்கிய, அணிவார், ஆர்ப்பு, பெருகத், அப்பதியினில், இசையால், வாய்ந்த, வழிபடும், உடையவர், காணும், சுரும்பு, வேனில், பாடிச், இலங்கு, கோயிலின், மலர்க்கை, தவத்தால், போவார், ஆடுவார், பழனமும், மங்கலம், ஏற்றவர், தங்கிய, உள்ளார், அப்பொழுது, நுதலார், நாறும், மிடற்று, மகிழ்ந்தார், உடையான், சிறந்து, பெற்றவர், யாழின், உண்டவர், வானோர், கிளர்ந்து, மூர்த்தியார், காவலனார், எடுத்தார், புணரும், செல்வத், காட்டி, சீர்ச், சோலைத், எடுத்தே, உணர்வின், தமக்கு, மல்கிய, கருணைத், துந்துபி, உய்ந்த, எழுந்தனர், உலகில், உய்ந்து, அணிகிளர், நிலைக், இயற்றும், உள்ளோர், சிந்தையின், உம்பரும், வேண்டி, செம்பொன், உயர்ந்த, போற்றிடப், பொருளை, வாக்கால், அகிலமும், திருமுன், மருங்கில், மாதவம், ஒருவர், தூரியம், வாய்மைச், பூசுரர், போதுவார், வைத்தார், கொள்வார், விருப்பில், நீர்மை, மணியார், போற்றிய, வேணியார், மலர்த், விரும்பு, கவுணியனார், உடையோம், பான்மை, வெளியே, உமையாள், யோடும், மெய்ஞ்ஞானம், மெய்க், வீழ்ந்தார், தழைப்ப, விளக்கு, அருளிப், வாழ்ந்தார், அடியார்கள், அனையார், ஏத்தினார், விருப்பின், உரித்தவர், வண்தமிழ், மலரும், அணியும், அலர்ந்த, பின்னர், தம்மைத், முலையின், சிறக்க, கொண்டல், ஒழிந்து, வந்தவாறு, வணங்கினார், முத்து, மகிழ்ச்சியின், ஆடினார், முன்றின், ஆனந்தம், புவனம், மலிந்த, முதல்வனார், தோன்றும், மந்திரங்கள், செய்யத், மந்திரம், மெய்த்த, மொழியால், நண்ணும், பத்தர், பருவம், இசைத்து, தோரணங்கள், நாட்டுத், இயம்பும், சிறப்பில், எங்கணும், மனையில், சிரபுரத்துப், அவருடன், வீங்கு, அருளத், இசையுடன், வந்தவர், இப்படி, கண்டப், வள்ளத்து, வெங்குரு, இருக்குக், அடைவோம், குன்றை, மிசைப், மாற்றும், ஆர்வத்தால், ஒன்றிய, குவித்த, உணர்ந்தார், வெள்ளத்தில், அருளுடன், மெய்ஞ், பொன்னின், பொய்கை, பொருவிடை, பூந்தராய், பெற்றம், சுற்று, வெம்மை, நம்பால், கொடும், ரோடும், திருக்காப்பு, பிரிவு, தந்தையார், தம்மைக், சாரும், நாள்கள், வீழ்ந்த, பார்த்து, உவந்து, தொழுவான், நிலைமை, புண்ணியக், ஆக்கிய

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰ ௩௧